Almin Dautbegović rođen je 14. 02. 1960. u Jablanici. Pravni fakultet je završio 1982., na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, a pravosudni ispit položio 1989.

Od 1991. do danas, obavlja advokatsku djelatnost sa sjedištem kancelarije u Zenici.

Advokatsku praksu je prekidao na period od 2 godine, u kojem vremenu je imenovan na dužnost sudije Osnovnog suda u Konjicu, a koju je obavljao sve do 1994., kada je istu prekinuo zbog rata u BiH.

U advokatskoj praksi preferira odbrane u krivičnim predmetima.  Nalazi se na listi advokata odjela I i II Suda Bosne i Hercegovine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom »Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovane Ustavom Bosne i Hercegovine« odbranio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, 28.03 2008.

Za docenta na nastavni predmet Krivično procesno pravo I i Krivično procesno pravo II na Pravnom fakultetu u Zenici izabran je 24.12.2008. , a na nastavni predmet Penologija i Viktimologija na istom fakultetu 01.12.2010.

Povremeno je angažovan u nastavi na više fakulteta, počev od Pravnog fakulteta u Zenici na kom je po ugovoru izvodio nastavu od školske 2008/09, zatim Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu na predmetu upravno pravni unutarnji poslovi, zatim kao gost predavač na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Trenutno je angažovan kao gostujući profesor za izvođenje nastave na Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerziteta „UNION-NIKOLA TESLA“ u Beogradu na užu naučnu oblast-krivično pravnu.

Redovni je profesor na krivičnopravnoj katedri od januara 2020.

K N J I G E

 1. „Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovane Ustavom BiH“, Univerzitet u Zenici, Zenica,   2008. (str. 243)
 2. „Upravno-pravni unutarnji poslovi“, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, 2009.  (str. 453)
 3. „ Pravna klinika krivičnog procesnog prava“ Dom štampe u Zenici, 2011.  (str. 255)
 4. „Ostvarivanje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava u ustavnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine“ Opća biblioteka Tešanj, 2011. (str.203)
 5. Zbornik radova – Krivičnopravni, kriminološki, kriminalistički i sigurnosni aspekt” Opća biblioteka Tešanj, 2011. (koautor sa prof.dr. Nedžad Korajlić) (str. 278)
 6. “Osnovi kriminalistike”, Univerzitet u Travniku, 2012. ( koautor sa prof.dr. Nedžad Korajlić) (str. 334)
 7. “Krivično procesno pravo I – Autorizovana predavanja”, Agencija Ira Tuzla, 2012. (str.201)
 8. “Krivično procesno pravo II – Autorizovana predavanja”, Agencija Ira Tuzla 2012. (str. 207)
 9. “Pritvor u Bosni i Hercegovini – zakonska regulativa i sudska praksa”, Univerzitet u Travniku, 2012. (str. 608)
 10. “Istraživanje krivičnih djela”, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, (Nedžad Korajlić sa grupom koatuora) 2012., saradnik na knjizi, (str.807)
 11. „Krivično procesno pravo“ Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu, (koautor sa prof.dr. Milanom Miloševićem), 2014. (str.374)
 12. „Komentar zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, 2016. ( u koautorstvu sa Nedžad Korajlić i Elmedin Ahmić ) (str. 411)
 13. „Pravna klinika krivičnog procesnog prava Srbije“ Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu, 2018., (u kooautorstvu sa Milan Milošević i Nataša Tošić) str. 186

NAUČNI I STRUČNI RADOVI :

 1. „Bezbjedonosni i pravni aspekti pranja novca“, Sarajevo 2006., Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke teme, br. 1-2, (u koautorstvu sa Nebojša Teofilović, Nedžad Korajlić ) str.132- 148;
 2. „Serijske i višestruke ubice i njihove žrtve“, Banja Luka, 2006, Godišnjak pravnog fakulteta u Banja luci, broj XXVII-XXVIII, (u koautorstvu sa Alija Ramljak, Nedžad Korajlić ) str.73-95;
 3. „Nasilništvo u krvnim i seksualnim deliktima“, Banja Luka 7/2006.  Pravna riječ-časopis za pravnu teoriju i praksu udruženja pravnika RS, ( u koautorstvu sa Alija Ramljak) str.323-335;
 4. Korupcija u svijetu politike”, Sarajevo 2006., Kriminalističke teme, časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije FKN, broj 1-4, (u koautorstvu sa Nebojša Teofilović, Nedžad Korajlić ) str.145-169;
 5. “Žrtve samoubilačkog akta”, Banja Luka 2007., Srpska pravna misao, br. 41. (u koautorstvu sa Alija Ramljak ) str.99-123;
 6. „Kriminalističke procedure na licu mjesta kriminalnog događaja radi obezbjeđenja materijalnih tragova za forenzičku analizu”, Sarajevo 2007., Kriminalističke teme, časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije FKN, br 1 i 2 (u koautorstvu sa Nedžad Korajlić, doc.dr.sc. Želimir Kešetović, Haris Halilović ) str. 49-57;
 7. „ Neki aspekti prava na pravično suđenje“, Zenica 2008., Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 2. str. 27-51;
 8. „Pravo na djelotvorni pravni lijek u svjetlu posljednjih izmjena i dopuna ZKP BiH“ Zenica 2008., Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 3. str. 69-80;
 9. „Relacije korupcije i organizovanog kriminala“, Sarajevo 2007., Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke probleme, broj: 1-4 god.8. (u koautorstvu sa  Nebojša Teofilović, Nedžad Korajlić) str. 141-155;
 10. „Notion. classification and procedures on collection,  preservation and transporation of traces caused by explosion“, Thesis  Kosova Internatinal Ressearch Review No. 1/2009. Pojam, klasifikacija i procedura prikupljanja, pakiranja i  transporta tragova nastalih eksplozijom (u koautorstvu sa  Nedžad Korajlić, Driton Muharemi)  str. 83-105;
 11. Osposobljenost policije kao faktor prevencije organizovanog  kriminaliteta“, Društvena istraživanja, časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, br. 4. (u koautorstvu sa Nedžad Korajlić, Nebojša Teofilović, Driton Muharemi ) str. 73-81;
 12. „Kriminalističko-kriminološke specifičnosti ekološkog kriminaliteta“, Časopis Pravnog fakulteta u Travniku br. 3. god. 2010. (u koautorstvu sa Nedžad Korajlić, Driton Muharemi, Majda Bećirević), str. 71-77;
 13. Položaj oštećenog u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine“, Anali pravnog fakulteta Univerziteta uu Zenici, br. 5. 2010. (u koautorstvu sa Nezir  Pivić) str. 7-35;
 14. „Pritvor u praksi sudova u Bosni i Hercegovini“, Univerzitetska hronika- Časopis Univerziteta u Travniku vol.4 br. 1 Travnik, decembar 2012. Str. 109-119.
 15.  „Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine“, ( u koautorstvu sa Ahmić Elmedin) BH Ekonomski forum-Časopis ekonomskog fakulteta UNZE, broj 4., 2012.
 16. Dautbegović, A., Korajlić, N., Gagula, A., 2013, Legislative Framework and Court Practice Regarding Detention/Related Provisions in Bosnia and Herzegovina for the Period Since 1992, International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” Thematic Conference Proceedings of International Significance, Tom II, Volume II, Criminal Justice-Police Academy, Belgrade, pg. 293 – 304., Udc: 343.211(497.6) 342.7(497.6).,
 17. „Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesuiranju krivičnog djela pranja novca pred sudom BiH“ (u koautorstvu sa  Elmedin Ahmić) Kriminalističke teme-Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, broj 1-2, 2013, str. 60-75
 18. Krivično procesni i kriminalistički problemi korištenja stalnih informatora ( u koautorstvu sa Milan Milošević) u: Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u savremenim uvjetima Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2013, str. 29 (rad objvaljen u izvodu)
 19. „Some aspects of employment ecsperts in criminal adjective law“ (u koautorstvu sa Milan Milošević) 2014, International journal of ecomics  law, Vol 4 No 11 (1014) str. 119 – 123.
 20. „ Razbojništvo-način i metoda otkrivanja izvršilaca krivičnih djela“ u koatutorstvu sa Elmedinom Ahmićem, Univerzitetska hronika-časopis Univerziteta u Travniku vol 6. Br. 1 god. 2014. Str. 123-131.
 21. Nekonvencionalna energetska sigurnost u koautorstvu sa Nedžad Korajlić i Elmedin Ahmić, 2014,  7. Međunarodna naučno-stručna konferencija Velika Gorica, Dani kriznog upravljanja, Zbornik radova; 1201-1211.
 22. „Trgovina bijelim robljem u Bosni i Hercegovini kao oblik kršenja osnovnih ljudskih prava“ ( u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić)  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, god. I. br. 1. 2016, str. 6- 20.
 23. „Savremene metode otkrivanja počinilaca cyber kriminala putem digitalne forenzike“ “ ( u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić) 9. Međunarodna znastveno-stručna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ Europsko sigurnosno okruženje i izazovi, Zbornik radova 2016, str. 767-781.
 24. „Narkoanaliza kao sredstvo iznuđivanja iskaza u krivičnom postupku“ ( u kooautorstvu sa Milan Milošević i Ivana Milošević) LEMIMA 2017 Beograd, Zbornik radova, knjiga I, str. 254 – 258.
 25. Krivična djela iz mržnje kao sigurnosni izazov u Bosni i Hercegovini, u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić, 34 Dani kriznog upravljanja,Veleučilište  Velika Gorica” 2017, str. 90-102,
 26. Upotreba i značaj dokaza pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pred Sudom Bosne i Hercegovine, u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić, Društvena i tehnička istraživanja, časopis za društvene i tehničke studije, godina III, br. 2. decembar  2017 god. Visoka škola CEPS Kiseljak, str. 5-19.
 27. Pojam i determinate hibridnog ratovanja, u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić, 11 međunarodno znastvena-stručna konferencija dani kriznog upravljanja Veleučilište Velika Gorica 2018, Zbornik radova. str. 83-88.
 28. Pravosudna reforma u Bosni i Hercegovini – neispunjena očekivanja u koautorstvu sa Ajten Ramadani, Hajrija Škrijelj, i Nedzad Korajlic, Univerziteti „Haxhi Zeka“  International comference „State building in western Balkan countries“ Justice, media and Art, Peć 1-2 novembar 2018, Zbornik radova
 29. Pravosudna reforma u BiH-problemi u funkcionisanju u koautorstvu sa Nedžad Korajlić, Agim Nuhiu i Ajten Ramadani, CEPS Kiseljak, Časopis za društvene i tehničke studije, god. V. br. 1. 2019 god. str. 71-90.
 30. “Krivičnopravni aspekti zaštite od računarskih prevara i cyber
  kriminala u BIH” Dani kriznog upravljanja Veleučilište Velika Gorica 2019. Elmedin Ahmić, Almin Dautbegović, Nedzad Korajlić, Zbornik radova za 2019
 31. „Postupanje branioca u slučajevima očuvane i isključene uračunljivosti“ Almin Dautbegović, Elmedin Ahmić, Zbornik radova Drugi forenzični susreti na temu Uračunljivost-medicinski i krivičnopravni aspekti, Sokolac 2019 str. 159 – 168.
 32. „ Metode otkrivanja cucer kriminala putem digitalne forenzike“ Elmedin Ahmić, Almin Dautbegović, Nedzad Korajlić, XVIII dani kriminalističkih nauka, Međunarodna naučna konferencija Suvremeni izazovi u cuber sigurnosti, oktobar 2019.

UČEŠČE NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

 

 1. Internacionalna naučna konferencija „Sigurnost građana u tranzicijskim zemljama“ Sarajevo, UNTIC, 31.05.2006. učešće i referat u koautorstvu sa dr. Nebojša Teofilović, mr. Nedžad Korajlić, „ Korupcija u svetu politike“;
 2. Savjetovanje pravnika „Oktobarski pravnički dani“ na temu „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema, Banja Luka, 6. i 7. oktobar 2006.  Učešće i koautorski rad sa prof.dr. Ramljak Alijom „ Nasilništvo u krvnim i seksualnim deliktima“
 3. Regionalna naučna konferencija: „Organizovani kriminal – faktor nestabilnosti u zemljama u tranziciji“ u organizaciji FKN Priština, Priština 30.10.2006. učešće i autorski rad „Organizovani kriminal i korupcija u institucijama Bosne i Hercegovine“;
 4. VI dani kriminalističkih nauka u Sarajevu “Globalni sigurnosni izazovi“, održana 16.05.2007. u Sarajevu, učešće i rad u koautorstvu sa: Nedžad Korajlić, Želimir Kešetović, Haris Halilović, – “Kriminalističke procedure na licu mjesta događaja radi obezbjeđenja materijalnih tragova za forenzičnu analizu”;
 5. VII dani kriminalističkih nauka u Sarajevu, maj 2008. naučna konferencija „Sistemi sigurnosti u višeetničkim državama-komparativni pristup“ učešće i rad – „Povrede prava optuženog na pravično suđenje-odnos normativnog i stvarnog“
 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Identitet i globalizacija“ Zenica, decembar 2008. učešće i rad –  „Osvrt na položaj branioca u krivičnom postupku prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine“
 7. VIII dani kriminalistike, naučna konferencija „Problemi i perspektive         primjenjene kriminalistike i kriminologije“, maj 2009.  u organizaciji     Fakulteta kriminalističkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, učešće i rad u  koautorstvu sa doc.dr.sc. Nedžad Korajlić i mr.sc. Driton Muharemmi – „Dokumentacija na  licu mjesta kriminalnog događaja i njen značaj za daljni tok postupka”;
 8.  Sedma međunarodna radionica u Hrvatskoj pod nazivom „Djelovanje usljed  kaosa- standardni operativni postupci i opravak nakon katastrofe“  28. i  29.     rujna 2010. u Splitu, rad u koautorstvu sa doc. dr. Nedžad Korajlić i prof. dr. Želimir Kešetović „Primjena  kriminalističkih i istražnih procedura u  situacijama sa kritičnim incidentom“
 9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Bosna i Hercegovina i evropski   identitet“ Zenica, novembar 2010. učešće i rad – „ Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u svjetlu posljednjih izmjena  Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine“;
 10. Međunarodni naučni skup DANI ARČIBALDA RAJSA – tema Pravna država, policija i suzbijanje kriminaliteta, Beograd 1 i 2 mart 2013 god. učešče i rad u koautorstvu sa prof.dr. Korajlić Nedžadom i Gagula Amnom „ Zakonska regulativa i sudska praksa pritvora u Bosni i Hercegovini od 1992. do 2012“
 11. Znanstvena konferencija „Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima“  Sarajevo, 16.maj 2013. učešče i rad u koautorstvu sa prof.dr. Milanom Miloševićem „ Krivičnoprocesni i kriminalistički  problemi korištenja stalnog informatora“
 12. 7. Međunarodna znasntveno-stručna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ Velika Gorica, 22.-23. Svibnja 2014 rad u kooautorstvu sa Prof.dr. Nedžadom Korajlićem i mr.sci. Elmedinom Ahmićem „ Nekonvencionalna energetska sigurnost“
 13. 9. Međunarodno-znastvena stručna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ Velika Gorica, 12. I 13. Aprila 2016. U Splitu, radu u koautorstvu sa  prof.dr. Nedžadom Korajlićem i mr.sci. Elmedinom Ahmićem „Savremene metode otkrivanja počinilaca cyber kriminala putem digitalne forenzike
 14. 10. Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja Tuhelj, 24.25.i 26. maj 2017, rad u koautorstvu  sa mr.sci. Elmedin Ahmić i prof.dr.Nedžad Korajlić „Krivična djela iz mržnje kao sigurnosni izazov u Bosni i Hercegovini
 15. Lemima 2017 Beograd “Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima – 21. aprila 2017. Rad u koautorstvu sa Milan Milošević i Ivana Milošević „ Narkoanaloiza kao sredstvo iznuđivanja u krivičnom postupku“
 16. DKU 2018 Pojam i determinate hibridnog ratovanja, u koautorstvu sa Elmedin Ahmić i Nedžad Korajlić, 11 međunarodno znastvena-stručna konferencija dani kriznog upravljanja Veleučilište Velika Gorica 2018, zbornik radova.
 17. Međunarodne konferencije „State Building na zapadnom Balkanu: Pravda, mediji i umjetnost”. Peć 2018, Pravosudna reforma u Bosni i Hercegovinei – neispunjena očekivanja Almin Dautbegovic, Ajten Ramadani, Hajrija Škrijelj, Nedzad Korajlic,
 18. DKU 2019 Dani kriznog upravljanja Veleučilište Velika Gorica 2019. “Krivičnopravni aspekti zaštite od računarskih prevara i cyber
  kriminala u BIH” Elmedin Ahmić, Almin Dautbegović, Nedzad Korajlić, Zbornik radova za 2019
 19. Naučna konferencija Drugi forenzični susreti Sokolac 2019, Uračunčljivost-medicinski i pravni aspekt, „Postupanje branioca u slučajevima isključene uračunljivosti“ Almin Dautbegović i Elmedin Ahmić,
 20. XVIII dani kriminalističkih nauka i međunarodnoj konferenciji Suvremeni izazovi u cyber sigurnosti, organizovanoj u periodu 03.10.2019 do 04.10.2019. u Sarajevu u organizaciji Fakulteta za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, sa radom u koautorstvu Elmedin Ahmić i Nedzad Korajlić: „Metode otkrivanja cyber kriminala putem digitalne forenzike“