csd.pravosudje.ba Centar za sudsku dokumentaciju VSTVBiH
 

Nove vijesti za period 09.04.2020 - 12.05.2020

 
 

NAPOMENA: Za pregled pojedinih vijesti potrebno je prethodno unijeti korisničke podatke na web portalu, koje Vam je dodijelio Centar za sudsku dokumentaciju. csd@pravosudje.ba

 
 Baza sudskih odluka
 

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

 
  O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. ...  
 Sudska praksa ESLJP
 

Keaney protiv Irske

 
  U predmetu Keaney protiv Irske (br. predstavke 72060/17) Sud je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 6. st. 1 u pogledu prava na pravično suđenje u razumnom roku. Sud ga je također izabrao kao vodeći slučaj u vezi s pitanjem djelotvornosti domaćih pravnih lijekova u Irskoj zbog pritužbi na prekomjernu dužinu postupka. ...  
 

Castellani protiv Francuske

 
  Predmet se odnosio na pritužbu podnositelja predstavke da je bio žrtva nasilja za vrijeme hapšenja u svojoj kući od strane GIPN-a, posebne naoružane policijske jedinice, u prisustvu supruge i kćerke. ...  
 

ATV ZRT protiv Mađarske

 
  Sud je naveo da utvrđivanje povrede predstavlja dovoljnu pravičnu naknadu nematerijalne štete koju je pretrpio podnosilac predstavke. ...  
 

Ovdje su prikazane samo tri nove vijesti, a ostale nove vijesti potražite na stranici Centra za sudsku dokumentaciju

 
    
 Zakoni RS 2020.
 

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 
  U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 40/20 od 24.4.2020. godine objavljena je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju. ...  
 

Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja

 
  U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 38/20 od 16.4.2020. godine objavljena je Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja. ...  
 

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske

 
  U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 37/20 od 15.4.2020. godine objavljena je Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske. ...  
 

Ovdje su prikazane samo tri nove vijesti, a ostale nove vijesti potražite na stranici Centra za sudsku dokumentaciju

 
    
 Stručne publikacije
 

COVID-19 i efekat na ljudska prava

 
  U prilogu možete preuzeti kratak pregled o implikacijama borbe protiv COVIDA-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Tekst je pripremio tim stručnjaka AIRE centra kojim je rukovodio Ledi Bianku, vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava. ...  
 

Zbornik radova sa treće godišnje konferencije najviših sudova u Bosni i Hercegovini na temu “Pravo na suđenje u razumnom roku”

 
  Autori publikacije se nadaju, da će analize, ocjene i stavovi sadržani u Zborniku pomoći u rješavanju problema koji je, zbog svoje ozbiljnosti, aktuelnosti i posljedica, uzet kao tema Konferencije. ...  
 

Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope

 
  U prilogu možete preuzeti praktične Smjernice za sudije o korištenju društvenih mreža u kontekstu srednje i istočne Evrope, urađene u sklopu Mreže za razmjenu sudija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. ...  
 Događaji
 

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

 
  Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”. ...