Lista advokata

UČEŠČE NA SEMINARIMA:

 

 1. ABBA CEELI training for New Criminal Codes in BiH, Zenica, May 20-23, 2004.
 2. Seminar iz oblasti Zakona o krivičnom postupku BiH, održan u Sarajevu od 23. do 26.01.2006.
 3. Seminar iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava, održan u Sarajevu u 20. do 22.02.2006.
 4. Seminar na temu „Ispitivanje svjedoka“, održan u Sarajevu 11.05.2007.
 5. Seminar na temu „Uloga branioca u promociji prava na pravično suđenje“, održan u Banja Luci 27.06.2007.
 6. Seminar na temu „Uvodna i završna riječ“, održan u Sarajevu 18.09.2007.
 7. Seminar na temu „Zakonitost dokaza i MKSJ dokazi“, održan u Sarajevu 19.10.2007.
 8. Seminar na temu „Napredni seminar o vještinama zastupanja“, održan u Sarajevu 17. i 18.04.2008.
 9. Seminar na temu „Vještine obrazlaganja pravnih argumenata“, održan u Sarajevu 04.12.2009.
 10. Seminar na temu „Posljednje izmjene Krivičnog zakona BiH“, održan 14.05.2010.
 11. Seminar na temu „Vidovi učešća u izvršenju krivičnog djela ratnog zločina“, održan u Sarajevu 04.03.2011.
 12. Seminar na temu „Pritvor“, održan u Sarajevu 23.03.2012.
 13. Seminar na temu „Nezakonitost dokaza i njihovo objelodanjivanje“ Sarajevo, 23.11.2012.
 14. Seminar na temu: „ Retroaktivna primjena zakona u svjetlu odluke ESLJP Damjanović-Maktouf“ Mostar- 11.10.2013.
 15. Seminar na temu: Zakonitost dokaza: pravo na pravično suđenje“ Mostar, 19.09.2014.
 16. Seminar na temu: „Novija praksa Ustavnog suda“ Sarajevo 11.12.2015.
 17. Seminar na temu:˝Posebne istražne radnje-zakonitost istih˝ Banja Luka 07.10.2016.
 18. Seminar na temu:˝Svjedoci pod imunitetom-svjedok pod sporazumom˝ Mostar, 31.03.2017.
 19. Seminar na temu:Specifičnosti odbrana pred sudom BiH” 13.07.2018 u Sarajevu.
 20. Seminar na temu „Efikasnost suđenja u predmetima ratnih zločina“ Sarajevo, 01.04.2019.